Informacje

Projekt "Razem odkrywamy"

 

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BARLINEK

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół
i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

Cel szczegółowy:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

-        Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,

-        Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,

-        I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,

-        Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,

-        Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów szkół.

 

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w ramach realizowanego projektu Razem odkrywamy oferujemy:

v  szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 22,

v  szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 10,

v  zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 8,

v  zajęcia rozwijające z języka niemieckiego - liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 10,

v  zajęcia rozwijające z przedmiotu IT z programowaniem – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 30,

v  zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 25 h, liczba uczniów 51,

v  zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - geografia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,

v  zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka – fizyka – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,

v  zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - biologia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,

v  zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - chemia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,

v  zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 32,

v  zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,

v  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,

v  zajęcia logopedyczne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 3,

v  warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem – liczba godzin 30 h,

v  warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym – liczba godzin 30 h,

v  zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 29 grup po 6 godzin na grupę, łącznie 222 uczniów,

v  zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,

v  zakup egzaminów zewnętrznych,

v  zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,

v  zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet oraz rzutnik,

v  transport dla uczestników projektu,

v  maratony matematyczno – przyrodnicze dla 123 osób – dwudniowy pobyt,

v  wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 215 840,98 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 464,83 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Grażyny Dokurno – nauczyciela klas Publicznego Gimnazjum nr 2 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

PLAN_ZAJEC_W_RAMACH_PROJEKTU_REZEM_ODKRYWAMY_-_OD_LUTEGO_2018.pdf

 

PLAN_ZAJEC_W_RAMACH_PROJEKTU_RAZEM_ODKRYWAMY.pdf

 

Kontakt

  • Klasy gimnazjalne (PG2) w Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku
    ul. Kombatantów 3
    74-320 Barlinek
  • (+48) 957461022